Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi
Klauzule informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca realizacji zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi (89-500 Tuchola,
  ul. Sępoleńska 20, tel./fax. 52 336 12 27 /28, e-mail: tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 RODO w celu realizacji ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in.:
 • realizacji postępowania w sprawie udzielania pomocy socjalnej;
 • weryfikacji wizyty interesantów w obiekcie Komendy Powiatowej PSP
  w Tucholi i odnotowanie danych w ,,Ewidencji wejść/wyjść do obiektu KP PSP w Tucholi”;
 • organizacji stażu i praktyki w Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi;
 • przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości do 30 tys. euro;
 • przetwarzania danych swoich klientów oraz kontrahentów w celach związanych z realizacją zawartych umów oraz w celu prowadzenia rozliczeń, prowadzenia rachunkowości oraz realizacji obowiązków podatkowych;
 • organizacji uroczystości okolicznościowych w związku z czym przygotowujemy również adresy okolicznościowe, zaproszenia, listy gratulacyjne, dyplomy itp.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 2. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 3. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzeniem działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi (89-500 Tuchola, ul. Sępoleńska 20, tel./fax. 52 336 12 27, e-mail: tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c, d i e RODO- w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca monitoringu wizyjnego w obiektach i pojazdach Komendy Powiatowej PSP w Tucholi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi (89-500 Tuchola, ul. Sępoleńska 20, tel./fax.
  52 336 12 27 /28, e-mail: tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
 5. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, a także potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu określonego w pkt. 3.
 12. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników, Emerytów i Rencistów Cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi (89-500 Tuchola, ul. Sępoleńska 20, tel./fax. 52 336 12 27 /28, e-mail: tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_tuchola@kujawy.psp.gov.pl).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem
  o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników, Emerytów i Rencistów Cywilnych Komendy Powiatowej PSP
  w Tucholi, na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
  o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zmianami).
 4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Panią(-) danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pracowników, Emerytów i Rencistów Cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Jest Pani(-) zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani(a) wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca Systemu Wspomagania Decyzji (SWD ST)

Obowiązek informacyjny  - Pobierz

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej - Pobierz

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów - Pobierz

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 632
Wprowadzony przez: Arkadiusz Kroll
Data opublikowania: 2018-05-25 08:14:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-01-02 13:14:46 Arkadiusz Kroll
2020-01-02 13:01:06 Arkadiusz Kroll
2020-01-02 13:00:32 Arkadiusz Kroll
2020-01-02 13:00:05 Arkadiusz Kroll
2020-01-02 12:56:02 Arkadiusz Kroll
2019-05-11 08:28:25 Arkadiusz Kroll
2019-05-11 08:23:12 Arkadiusz Kroll
2019-05-08 14:13:32 Arkadiusz Kroll
2019-05-08 14:06:38 Arkadiusz Kroll
2019-05-08 14:04:08 Arkadiusz Kroll
 
Pokaż starsze